Condicions d'ús

Dono el meu consentiment per tal que l'empresa Trama conservi les dades personals que facilito amb la finalitat d'evitar duplicitats en les votacions, i únicament durant el període de votació del Premi Jove de Còmic Sant Martí, d'acord amb el què es disposa al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.